fbpx

‘Οροι διαγωνισμού για το coloring book

1. H εταιρία καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας, “meta grunge” διοργανώνει σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CareDirectAE», που εδρεύει στην Δάφνη Αττικής, στην οδό Δερβενακίων αρ. 8, ΤΚ 17235, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής «CareDirect»), διαγωνισμό στην ιστοσελίδα που διατηρεί η δεύτερη στο Instagram (https://www.instagram.com/myparenthood.online/),   σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις.  2. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς στο διαδίκτυο έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα και οι εργαζόμενοι στις εταιρείες Columbus Trading Partners GmbH & Co, CareDirect αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς τους α΄και β΄ βαθμού όλων όσοι σχετίζονται με τις παραπάνω εταιρίες.  3.Για να συμμετάσχει κανείς στο διαγωνισμό θα πρέπει προηγουμένως να έχει επισκεφθεί τη σελίδα που διατηρεί η CareDirect στο instagram (https://www.instagram.com/myparenthood.online/) 4.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο διάστημα από 22/05/2023 μέχρι 29/05/2023.  5.Κάθε υποψήφιος μπορεί να έχει μία μόνο συμμετοχή στον διαγωνισμό.  6.Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να  μπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας που διατηρεί η CareDirect στο instagram (https://www.instagram.com/myparenthood.online/) να κάνουν Follow στη συνέχεια να σχολιάσουν τη συγκεκριμένη ανάρτηση (comment). Θα πρέπει επίσης κάνουν Follow στη σελίδα της «Meta Grunge»  https://www.instagram.com/metagrungeart/ 7.Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 29η Νοεμβρίου  και ώρα 14:00 στα γραφεία της CareDirect. Η κλήρωση θα αναδείξει 6 νικητές και 3 αναπληρωματικούς νικητές, σε περίπτωση που οι πρώτοι δεν επιθυμούν να παραλάβουν το δώρο, ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.  8.Οι νικητές θα ανακοινωθούν με ειδική ανάρτηση στην ιστοσελίδα που διατηρεί η CareDirect στον ισότοπό https://myparenthood.gr/ όπως και στη σελίδα του στο Instagram (https://www.instagram.com/myparenthood.online 9.Ο κάθε νικητής του διαγωνισμού θα κερδίσει μία (1) coloring book. 10.Το δώρο αυτό ο νικητής θα δύναται να παραλάβει με courier από την εταιρία  CareDirect, χωρίς δική του επιβάρυνση, στην διεύθυνση που θα δηλώσει, ύστερα από επικοινωνία που θα γίνει μαζί του από τον εκπρόσωπο της CareDirect στο Instagram μέσω των στοιχείων αποστολής που θα του δηλώσει.  11.Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με άλλα.  12.Στις περιπτώσεις άρνησης του πρώτου νικητή ή του αναπληρωματικού να παραλάβουν το δώρο τους ή επίδειξης εκ μέρους τους αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην παραλαβή του δώρου μέχρι και μία εβδομάδα μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ή εάν με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί εκ μέρους τους οι παρόντες όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό, χάνεται αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους, να τους αποδοθεί το δώρο. Στην  περιπτώσεις αυτές, οι Meta Grunge» και CareDirect απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στη διάθεσή τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.  13.  Η « Meta Grunge»και η CareDirect δεν ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η συμμετοχή στον διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη Meta Grunge»και CareDirect θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε πράξεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.  14.Η «Meta Grunge»και η CareDirect διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση τους, να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν το διαγωνισμό, ανακοινώνοντας το γεγονός στον δικτυακό τόπο (myparenthood.gr). Στις περιπτώσεις αυτές “Meta Grunge»  και CareDirect ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες – υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των Meta Grunge και CareDirect ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχεια του διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.  15.Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, σλόγκαν, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εξέλιξη.  16.Καμία σχέση δεν έχει ο διαγωνισμός αυτός με την εταιρία Facebook ή με όσους εκμεταλλεύονται εν γένει το Facebook.  17.Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τη «Meta Grunge», μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε μέσω της εταιρίας CareDirect, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την «Meta Grunge»ή και την CareDirect υπό την έννοια των διατάξεων του Ν. 4624/2019 και του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του διαγωνισμού (ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, τη διανομή των δώρων σε αυτούς κλπ) ή/και για ενημέρωσή τους (τυχόν αποστολή ενημερωτικού-διαφημιστικού υλικού κλπ).  18.Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την πρόσβαση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και την φορητότητα αυτών ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την CareDirect. (τηλ:+302109287700, φαξ:+302109287333, email: dp@caredirect.com)  19.Οι συμμετέχοντες – παίχτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους παρόντες όρους από την ιστοσελίδα της εφαρμογής του διαγωνισμού στο Facebook.  20.Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, την παροχή της απαιτούμενης συναίνεσης, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της «Meta Grunge» και της CareDirect.  21.Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό θα επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στο καλάθι σας

Live Masterclass
Επιβεβαίωση εγγραφής
Scroll to Top