fbpx

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όροι συμμετοχής myparenthood.gr – Frezyderm 

1. H εταιρία FREZYDERM καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας «Frezyderm», διοργανώνει σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Care Direct AE», που εδρεύει στην Δάφνη Αττικής, στην οδό Δερβενακίων αρ. 8, ΤΚ 17235, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής «Care Direct»), διαγωνισμό στην ιστοσελίδα που διατηρεί η δεύτερη στο Facebook και (https://www.facebook.com/myparenthood.online), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις. 

2.Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς στο διαδίκτυο έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα και οι εργαζόμενοι στις εταιρείες Frezyderm, Care Direct αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς τους α΄και β΄ βαθμού όλων όσοι σχετίζονται με τις παραπάνω εταιρίες. 

3.Για να συμμετάσχει κανείς στο διαγωνισμό θα πρέπει προηγουμένως να έχει επισκεφθεί τη σελίδα που διατηρεί η Care Direct στο facebook https://www.facebook.com/myparenthood.online 

4.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Facebook Live event «H σημασία της ρουτίνας σε βρέφη και παιδιά» στις 26/11/2021. 

5. Κάθε υποψήφιος μπορεί να έχει μία μόνο συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

6.Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να  μπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας που διατηρεί η Care Direct στο facebook https://www.facebook.com/myparenthood.online και έχουν πάρει μέρος στο Facebook Live event «H σημασία της ρουτίνας σε βρέφη και παιδιά» στις 26/11/2021 και να έχουν αναρτήσει σχόλια (comment) στην αντίστοιχη ανάρτηση.  

7.Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Care Direct. Η κλήρωση θα αναδείξει 10 νικητές και 4 αναπληρωματικούς νικητές, σε περίπτωση που οι πρώτοι δεν επιθυμούν να παραλάβουν το δώρο, ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους. 

8. Οι νικητές θα ανακοινωθούν με ειδική ανάρτηση στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Care Direct στον ιστότοπο https://www.facebook.com/myparenthood.online 

9. Ο κάθε νικητής του διαγωνισμού θα κερδίσει ένα Παιδικό Γαλάκτωμα Σώματος SENSITIVE KIDS BODY MILK και ένα Παιδικό Αφρόλουτρο SENSITIVE KIDS SHOWER BATH από τη  Frezyderm.  

10.Το δώρο αυτό ο νικητής θα δύναται να παραλάβει με courier από την εταιρία Care Direct, χωρίς δική του επιβάρυνση, στην διεύθυνση που θα δηλώσει, ύστερα από επικοινωνία που θα γίνει μαζί του από τον εκπρόσωπο της Care Direct στο Facebook μέσω των στοιχείων αποστολής που θα του δηλώσει. 

11.Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με άλλα. 

12.Στις περιπτώσεις άρνησης του πρώτου νικητή ή του αναπληρωματικού να παραλάβουν το δώρο τους ή επίδειξης εκ μέρους τους αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην παραλαβή του δώρου μέχρι και μία εβδομάδα μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ή εάν με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί εκ μέρους τους οι παρόντες όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό, χάνεται αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους, να τους αποδοθεί το δώρο. Στην  περιπτώσεις αυτές, οι Frezyderm και Care Direct απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στη διάθεσή τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. 

13.Η Frezyderm και η Care Direct δεν ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η συμμετοχή στον διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη εταιρειών Frezyderm και Care Direct θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε πράξεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας 

14.Η Frezyderm και η Care Direct διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση τους, να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν το διαγωνισμό, ανακοινώνοντας το γεγονός στον δικτυακό τόπο ladiesboo.gr. Στις περιπτώσεις αυτές η Frezyderm και Care Direct ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες – υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των Frezyderm και Care Direct ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχεια του διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. 

15.Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, σλόγκαν, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εξέλιξη. 

16.Καμία σχέση δεν έχει ο διαγωνισμός αυτός με την εταιρία Facebook ή με όσους εκμεταλλεύονται εν γένει το Facebook. 

17.Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τη Frezyderm, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε μέσω της εταιρίας Care Direct, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την Frezyderm ή  και την Care Direct υπό την έννοια των διατάξεων του Ν. 4624/2019 και του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του διαγωνισμού (ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, τη διανομή των δώρων σε αυτούς κλπ) ή/και για ενημέρωσή τους (τυχόν αποστολή ενημερωτικού-διαφημιστικού υλικού κλπ). 

18.Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την πρόσβαση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και την φορητότητα αυτών ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την Care Direct. (τηλ:+302109287700, φαξ:+302109287333, e-mail: dp@caredirect.com) 

19.Οι συμμετέχοντες – παίχτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους παρόντες όρους από την ιστοσελίδα της εφαρμογής του διαγωνισμού στο Facebook. 

20.Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, την παροχή της απαιτούμενης συναίνεσης, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της  Frezyderm και της Care Direct. 

21.Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό θα επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στο καλάθι σας

Live Masterclass
Επιβεβαίωση εγγραφής
Scroll to Top